Mencabar Undang-Undang Syariah: Konflik Bidang Kuasa

Mahkamah-mahkamah Sivil dan Syariah

Sementara penggubal-penggubal Perlembagaan Persekutuan memaktubkan Islam sebagai agama rasmi Malaysia di bawah perkara 3(1), hak untuk mengamalkan agama-agama selain daripada agama Islam adalah dijamin. Secara strukturnya, terdapat dua forum-forum untuk memutuskan perkara-perkara berkenaan agama: mahkamah sivil dan mahkamah Syariah. Bagi orang Islam sahaja, mahkamah Syariah akan berurusan dengan persoalan-persoalan peribadi, keluarga dan undang-undang Islam seperti pewarisan, perkahwinan, perceraian, nafkah, pengangkatan, dan penjagaan. Ia juga mendengar kes-kes jenayah bagi kesalahan-kesalahan terhadap agama Islam. Tidak seperti mahkamah sivil, mahkamah Syariah tidak diberi kuasa kehakiman yang sedia ada. Sebaliknya, ia adalah suatu ciptaan statut yang digubal di bawah undang-undang negeri. Mahkamah Syariah tidak menikmati status yang sama seperti mahkamah sivil, dan kuasa-kuasanya adalah terhad. Jika undang-undang negeri tidak memberikan bidang kuasa ke atas mahkamah Syariah untuk menguruskan dengan sesuatu perkara, mahkamah tersebut adalah terhalang daripada berurusan dengannya (Ng Wan Chan).

Dalam apa jua keadaan, mahkamah Syariah tidak boleh mentafsir Perlembagaan atau mengisytihar bahawa suatu undang-undang adalah tidak berperlembagaan. Hanya mahkamah sivil boleh. Dalam Abdul Kahar Ahmad, Majlis Agama Islam Selangor (juga dikenali sebagai MAIS) telah cuba untuk mengubah semula kedudukan undang-undang ini dengan bersandar atas pengasingan bidang kuasa mahkamah-mahkamah.

Kes Abdul Kahar Ahmad

Abdul Kahar telah dituduh di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melakukan lima kesalahan-kesalahan agama di bawah undang-undang negeri Selangor: Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. 9 tahun 1995. Dia telah dituduh menyebarkan doktrin palsu agama Islam, mengisytiharkan dirinya sebagai seorang rasul Melayu, mempersedakan ajaran-ajaran agama Islam, menentang arahan-arahan Mufti dan menyebarkan pendapat-pendapat yang bertentangan kepada undang-undang Islam. Menegaskan kebebasan kepercayaan, dia telah memohon secara terus ke Mahkamah Persekutuan untuk mengisytiharkan peruntukan-peruntukan Syariah masing-masing yang mana dia telah dituduh tidak berperlembagaan. Membangkitkan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, kes tersebut telah difailkan berdasarkan kepada perkara-perkara 4(3) dan 128(1) Perlembagaan. Di bawah prosedur khas ini, Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan undang-undang negeri tidak berperlembagaan atas alasan bahawa negeri tiada kuasa untuk membuat undang-undang yang dipertikaikan.

Pasukan undang-undang Abdul Kahar menegaskan bahawa badan perundangan negeri hanya diberi kuasa untuk menghasilkan kesalahan-kesalahan Syariah yang bertentangan dengan “ajaran” agama Islam. Jenayah-jenayah yang didakwa terhadap Abdul Kahar adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut dan, justeru yang tidak dibenarkan oleh Perlembagaan. Sekiranya penghujahan tersebut berjaya, undang-undang yang dipertikaikan akan diisytiharkan tidak sah. Badan perundangan negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang tersebut, dan tiada mana-mana kesalahan tersebut boleh dikuatkuasakan. Pertuduhan-pertuduhan terhadap Abdul Kahar akan gagal secara automatik.

Sebelum pendengaran substantif kes, MAIS telah mencelah. Ia telah memohon suatu perintah bagi Mahkamah Tinggi Syariah terlebih dahulu untuk menentukan sama ada kesalahan-kesalahan adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudiannya Mahkamah Persekutuan boleh memutuskan sama ada undang-undang yang dipertikaikan adalah terbatal atau tidak. Bagi menyokong hujah ini, MAIS telah merujuk perkara 121(1A) Perlembagaan, yang menyatakan bahawa mahkamah-mahkamah sivil “tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah”. Kerana hanya mahkamah Syariah boleh menentukan undang-undang Islam dan perkara-perkara doktrin, Mahkamah Persekutuan tidak boleh cuba dalam menentukan ajaran yang kontroversi, maka hujahan berterusan. MAIS telah, sebenarnya, memohon untuk mengeluarkan kes Abdul Kahar daripada Mahkamah Persekutuan untuk mencairkan bidang kuasa mahkamah sivil untuk mendengar suatu cabaran perlembagaan.  Sekiranya kes dialihkan ke Mahkamah Tinggi Syariah, ia akan menyebabkan kesukaran kepada Abdul Kahar untuk membela dirinya dengan membangkitkan haknya untuk kebebasan pemikiran, hati nurani dan kepercayaan. Tiada undang-undang Syariah yang melayan hak tersebut. Selanjutnya, adjudikasi berkenaan hujahan-hujahan perlembagaan dan hak asasi adalah melangkaui kuasa-kuasa mahkamah Syariah yang diberikan.

Keputusan Mahkamah Persekutuan

Persoalan asas untuk dijawab di dalam Abdul Kahar Ahmad adalah ini: Mahkamah mana yang mempunyai bidang kuasa yang eksklusif untuk memutuskan sama ada suatu undang-undang Islam negeri adalah sah secara berperlembagaan di bawah Perlembagaan – Mahkamah Persekutuan sivil ataupun Mahkamah Tinggi Syariah?

Persoalan tersebut telah dijawab dalam tiga cara. Pertama, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa perkara-perkara berkenaan pentafsiran Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana undang-undang persekutuan atau negeri terangkum di bawah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, bukan mahkamah-mahkamah Syariah. Latifah Mat Zin telah dikemukakan sebagai rujukan. Kedua, bagi mahkamah Syariah untuk mempunyai bidang kuasa ke atas sesuatu perkara, undang-undang perlu memberikannya melalui perkataan yang nyata:

[11] That is not the case here. Nowhere in the Constitution is there a provision that the determination of Islamic Law for the purpose of interpreting the Federal Constitution is a matter for the State Legislature to make law to grant such jurisdiction to the Syariah Court. Hence, there is no such provision in the State Enactments to grant such jurisdiction to Syariah Courts. In fact, it cannot be done.  

Penetapan undang-undang Islam bagi undang-undang persekutuan adalah satu perkara persekutuan, dan negeri-negeri tidak mempunyai kuasa untuk menggubal yang sama.

Ketiga, perkara 121(1A) tidak menyingkirkan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan dalam perkara-perkara yang sesungguhnya terhak kepadanya. Peruntukan tersebut hanya bertujuan bagi mengelakkan pertindihan bidang kuasa-bidang kuasa dan menjelaskan kedudukan bahawa di mana mahkamah-mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa ke atas satu perkara, mahkamah-mahkamah sivil tidak boleh campur tangan (Latifah Mat Zin; Mohamed Habibullah Mahmood). Cabaran perlembagaan Abdul Kahar Ahmad memihak kepada sisi Mahkamah Persekutuan sivil, yang mempunyai bidang kuasa eksklusif di bawah perkara 128 Perlembagaan. Perkara 121(1A) tidak terpakai dalam suatu keadaan sedemikian.

Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan bidang kuasanya sendiri berdasarkan satu cabaran undang-undang yang menguji keperlembagaan suatu undang-undang Syariah negeri. Ia mengesahkan kedudukan yang betul bahawa bidang kuasa mahkamah-mahkamah Syariah tidak boleh diperoleh melalui implikasi. Dalam menetapkan undang-undang Islam bagi mentafsir keperlembagaan suatu undang-undang, bidang kuasa mahkamah-mahkamah Syariah adalah disingkirkan dengan memihak kepada mahkamah-mahkamah sivil. Ia kekal sedemikian walaupun apabila undang-undang Syariah negeri adalah tidak konsisten dengan, dan dicabar kerana melanggar, kebebasan-kebebasan asas dalam Bahagian II Perlembagaan.

Tentangan dalam Islam

Setakat kini, Abdul Kahar Ahmad telah menyelesaikan persoalan berkenaan forum yang sesuai bagi cabaran-cabaran undang-undang yang sama. Namun demikian, pihak-pihak berkuasa agama Islam telah berkali menyatakan dengan jelas dan sekali lagi bahawa mereka tidak akan membiarkan tentangan dalam percubaan-percubaan mereka untuk mengekalkan disiplin dalam agama tersebut. Mereka menganggap mencabar undang-undang Syariah di dalam mahkamah-mahkamah sekular sebagai satu ancaman kepada “kesucian” agama Islam. Justeru, mahkamah-mahkamah tidak akan melihat hujahan-hujahan yang terakhir menggunakan peruntukan eksklusif Syariah di bawah perkara 121(1A) untuk mengurangkan hak suatu pihak litigasi untuk mendapatkan penyelesaian perlembagaan. Lebih merisaukan, sesetengah pihak menghendaki badan perundangan untuk menulis semula Perlembagaan untuk menolak semula berkenaan bidang kuasa mahkamah-mahkamah sivil. Mereka mahu undang-undang Syariah memainkan peranan yang lebih ketara dalam kehidupan orang awam dan peribadi dan, dengan sewajarnya, memperluaskan bidang kuasa mahkamah-mahkamah Syariah. Jika ini berlaku, ia akan menambahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang banyak mengawasi orang-orang beragama Islam dalam setiap aspek kehidupan seharian mereka. Tanpa perlindungan hak asasi yang sedia ada untuk orang-orang Islam di mahkamah-mahkamah Syariah, terdapat kegentaran sebenar bahawa bukan sahaja kebebasan keperlembagaan mereka yang dijamin terhakis secara secara perlahan-lahan, tetapi pemikiran kritis dalam agama tersebut akan terus jatuh merosot.

 

* Undang-undang yang dinyatakan adalah setakat 4 Julai 2021